OM OS

RådgivningsDanmark er brancheforening for almennyttige, ikke-erhvervsdrivende organisationer, som tilbyder gratis social rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer. Vi varetager medlemmernes fælles interesser og styrker deres faglige og organisatoriske udvikling, bl.a. gennem en akkrediteringsordning, vidensopbygning og netværk. Her kan du læse mere om vores kvalitetsarbejde, organisatoriske opbygning og politiske arbejde.

VORES ARBEJDE FOR HØJ KVALITET

RådgivningsDanmark arbejder for at højne og sikre kvaliteten i sociale rådgivningstilbud og synliggøre vores medlemmers arbejde, så gratis rådgivning af høj kvalitet bliver mere tilgængeligt for mennesker med behov for hjælp.

Kernen i vores arbejde er en kvalitetsmodel, som beskriver en kvalitetsstandard for sociale rådgivningstilbud og er delt op i fem temaer:

  • Ydelse og målgruppe
  • Faglig tilgang og metode
  • Kompetencer
  • Værdier, etik og lovgivning
  • Ledelse og inddragelse

Med udgangspunkt i modellen og en akkrediteringsproces, kvalitetsstempler vi medlemmernes rådgivninger, efterhånden som de lever op til de standarder, branchen er blevet enige om.

Det betyder, at man som borger trygt kan henvende sig til de rådgivningstilbud, som bærer vores stempel, da dette giver sikkerhed for bl.a. faglighed, etik og overholdelse af lovgivning.

Samtidig fungerer kvalitetsstemplet som en garanti for bevillingsgivere, beslutningstagere og andre samarbejdspartnere, som har brug for sikkerhed for, at rådgivningen leverer høj kvalitet.

Vores politiske arbejde

I RådgivningsDanmark varetager vi medlemmernes interesser og arbejder for, at de får de bedst mulige vilkår for at løfte den store samfundsopgave, de påtager sig.

Sammen stiller vi de nødvendige spørgsmål til vores politikere og til hinanden for at skabe debat og dialog om det, mennesker møder og har brug for, når tilværelsen slår sine sving.

“Det store kendskab, der nu er til RådgivningsDanmark og kvalitetsdagsordenen, skal forvandles til større anerkendelse. RådgivningsDanmarks kvalitetsstempel skal blive et væsentligt pejlemærke for fonde, politikere og andre samarbejdspartnere, når der skal skabes nye samarbejder.”

Anna Bjerre, forperson i RådgivningsDanmark

VORES MÆRKESAGER

Pengene skal følge kvaliteten

Vi arbejder for, at politikere, fonde og andre bevillingsgivere forpligter sig på at bruge vores kvalitetsstempel som et kriterie, når de uddeler midler til forskellige organisationer. Kvalitetsstemplet er et retningsgivende redskab, som kan bruges til at sende midler og støtte i den rigtige retning. Det skal sættes bedre i spil.

Civilsamfundet skal ud af projektøkonomien

Vores medlemsorganisationer hopper økonomisk fra tue til tue og fra projekt til projekt. Det er ikke nogen god måde at drive organisation på. Vi mener, der skal være en stabil drift og mulighed for at langtidsplanlægge, når der skal udvikles indsatser for sårbare og udsatte borgere. Derfor arbejder vi for, at driften i vores medlemsorganisationer finansieres på en ny, mere kontinuerlig måde via finansloven.

En stærk selvstændig branche

I Danmark har vi lang tradition for, at civilsamfundets rådgivende organisationer supplerer og samarbejder med det offentlige system på social- og sundhedsområdet. Derfor er vi som samfund afhængige af organisationer, der har supplerende og alternative rådgivningstilbud af høj kvalitet til mennesker i svære livssituationer. Vi arbejder for, at de sociale rådgivninger, som er højt specialiserede, tænkes ind som en del af løsningen af vores samfundsproblemer og anerkendes som en stærk selvstændig branche.

Samarbejde på tværs af sektorer

Vi arbejder for en stærk infrastruktur på det frivillige sociale område, som understøtter samarbejde på tværs og bedre fælles løsninger til gavn for sårbare og udsatte målgrupper. Eksempelvis ser vi et behov for en samlet GDPR-understøttelse og et tværfagligt fokus på faste brugere i rådgivningstilbud, da de ofte har komplekse problemstillinger, som kræver særlig hjælp.

VORES HISTORIE

RådgivningsDanmark blev stiftet i 2014 på initiativ af en række rådgivende organisationer og ud fra et ønske om at løfte og sikre kvaliteten af civilsamfundets mange rådgivningstilbud til mennesker i svære livssituationer.

Siden 2017 har RådgivningsDanmark haft et selvstændigt sekretariat og som en del af infrastrukturen på det frivillige sociale område modtaget statslig driftsstøtte fra først Satspuljen og siden SSR-reserven.

På ganske få år er RådgivningsDanmark lykkedes med at samle de sociale rådgivninger om en kvalitetsdagsorden og en fælles kvalitetsmodel.

Kvalitetsmodellen er solidt fagligt funderet og udvikles løbende i takt med, at branchens fælles faglighed og vidensgrundlag vokser og styrkes.

Den fælles branchestandard for kvalitet er nu bredt anerkendt og betyder, at vi som branche kan dokumentere, måle og synliggøre kvaliteten i vores arbejde.

ORGANISATORISK OPBYGNING

RådgivningsDanmarks generalforsamling er den øverste myndighed, mens foreningen mellem generalforsamlingerne ledes af en bestyrelse med en forperson, seks valgte medlemmer og op til to udpegede medlemmer.

Se hvem der sidder i bestyrelsen hos RådgivningsDanmark

Den daglige drift varetages af et sekretariat, som også betjener et akkrediteringsnævn nedsat af bestyrelsen.

Find medarbejdere i RådgivningsDanmarks sekretariat her

Akkrediteringsnævnet består af auditorer og eksterne eksperter i ledelse og organisationsudvikling samt en forperson.

Nævnet træffer afgørelser om akkreditering og samarbejder med sekretariatet om udvikling af akkrediteringsordningen samt uddannelse og opkvalificering af et auditorkorps på ca. 20 auditorer.

Auditorkorpset består af auditorer, som har været gennem et uddannelsesforløb hos os.

Se hvem der sidder i akkrediteringsnævnet og auditorkorpset

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.