FIND RÅDGIVNING

Har du brug for rådgivning eller for at henvise andre til et rådgivningstilbud? Her kan du finde alle vores medlemmers rådgivningstilbud. Du kan også se, hvilke tilbud, der har gennemgået en akkreditering og derved har opnået vores kvalitetsstempel.

Søg
Vælg emne
Vælg type
Vælg landsdel
Akkrediterings staus
  • Akkrediteret
  • Akkreditering i proces
  • Ikke akkrediteret

Åben Rådgivning

I Åben Rådgivning hjælpes der med problemstillinger relateret til manglende indsigt i det danske samfund, manglende sproglige kompetencer eller udfordringer med at forstå breve fra f.eks. kommune, Udlændingestyrelsen, Udbetaling Danmark mm. Der rådgives om, hvordan man søger pas, holder børnefødselsdag, bruger aula, søger statsborgerskab mv.

Alkolinjen

Rådgivningen henvender sig til voksne +15 år med et alkoholproblem, voksne pårørende, arbejdspladser og fagpersoner, som har brug for vejledning. Alkolinjen tilhører Sundhedsstyrelsen og drives af Alkohol & Samfund.

Angsttelefonen – Børn, Unge og Forældre

AngstTelefonen – Børn, Unge og Forældre er et rådgivningstilbud, der drives af Angstforeningen. Børn og unge kan tale om alle de problemer og bekymringer, de har i hverdagen. Forældre, pårørende, lærere m.fl. er også velkomne til at benytte telefonen, hvis der er brug for at tale om, hvordan man bedst støtter et barn eller en ung med angst, hvor man kan søge hjælp, og hvordan man passer på sig selv og sin familie, når det er svært.

Angsttelefonen og Angstchatten

AngstTelefonen og -Chatten tilbyder rådgivning, information og støtte til mennesker med angst og deres pårørende. Der informeres om angstlidelser som panikangst, agorafobi, socialfobi, generaliseret angst, helbredsangst, PTSD og enkelfobi. Angstforeningen har også en åben rådgivning i Aarhus, hvor man kan få en personlig samtale. Man skal være over 18 år for at benytte chatrådgivningen.

Anonym Chatrådgivning

CSM chatrådgivning er et anonymt rådgivningstilbud til voksne, der har senfølger efter seksuelle overgreb begået i deres barn-  og ungdom. Derudover er rådgivningen et tilbud til pårørende og fagpersoner. I chatten har man mulighed for at dele det, der fylder i ens liv, og man kan tale om sine senfølger. Man kan også få råd til, hvor man kan søge den rette hjælp. Alle rådgiverne har stor viden om senfølger efter seksuelle overgreb. Det er anonymt og rådgiverne har tavshedspligt.

Bedre Psykiatris pårørenderådgivning

I Bedre Psykiatris pårørenderådgivning kan pårørende til et menneske med psykisk sygdom få rådgivning via telefon eller mail af faguddannede rådgivere. Rådgivningen hjælper blandt andet med, hvordan man forbedrer samarbejdet med den syge eller de professionelle, der er omkring den syge, og hvordan man håndterer hverdagen, når den er ved at brase sammen. Derudover får man redskaber til de udfordringer, man møder som pårørende til en med psykisk sygdom.

Børne- og socialfaglig, økonomisk og juridisk telefonrådgivning til pårørende og fagpersoner

SAVNs telefonrådgivning rådgiver pårørende til indsatte og fagpersoner, som kommer i kontakt med de pårørende. Det er f.eks. pædagoger, lærere og ansatte i PPR. Man kan få hjælp til juridiske, økonomiske, socialfaglige og ikke mindst børne- og familierelaterede problemstillinger. Rådgivningen foregår primært over telefon, men der er også mulighed for at få hjælp via mail. Rådgivningen varetages af en ansat socialrådgiver og en familieterapeut, som begge har erfaring fra feltet.

Børnetelefonen

Børnetelefonen er en anonym rådgivning for børn og unge, hvor voksne og børnefaglige frivillige sidder klar med lyttende ører og rådgivning. Børn og unge kan henvende sig om alt – stort som småt. Det kan handle om venskaber, mobning, forelskelse, problemer i familien og meget mere. Børnetelefonen drives af Børns Vilkår.

Bryd Tavshedens rådgivninger

Bryd Tavsheden tilbyder anonym rådgivning til børn og unge, som oplever vold i deres hverdag. Man kan fortælle om sine oplevelser med vold og få hjælp til, hvordan man kommer videre. Rådgiverne har mange års erfaring med at hjælpe børn og unge, der har været udsat for familie- eller kærestevold. Bryd Tavsheden kan kontaktes telefonisk og online, og der er også mulighed for et fysisk møde i København.

Café Exit

Café Exit tilbyder økonomi- og gældsrådgivning i flere fængsler. Derudover tilbyder de rådgivning i København og Odense. Det er en økonomi- og gældsrådgivning, hvor indsatte og tidligere indsatte kan få hjælp til gældsoverblik, betalingsevnevurdering og forhandling med kreditorer.

Checkpoint

AIDS-Fondet tilbyder personlig og telefonisk rådgivning til HIV-smittede og deres pårørende om de psykiske eller sociale udfordringer, der kan være i tilknytning til HIV. Hos Checkpoint rådgives der om HIV og andre sexsygdomme, f.eks. hvis man er nervøs for at være blevet smittet. Der tilbydes personlig rådgivning i København, Aarhus og Odense. Rådgivningen kan f.eks. handle om psykiske og sociale udfordringer ved at være HIV-smittet.

Cyberhus

Cyberhus er et anonymt online rådgivningstilbud til udsatte unge mellem 9-23 år. Cyberhus er et frirum, hvor unge kan få støtte og råd fra voksne frivillige rådgivere via chat, SMS og brevkasse, eller dele tanker med jævnaldrene i Ung-til-ung. Alle rådgivere har en relevant faglig baggrund og er derudover oplært i online rådgivning af Cyberhus. Cyberhus drives af Center for Digital Pædagogik.

Danners Rådgivning

Danner tilbyder rådgivning til kvinder, der har været udsat for vold, og pårørende. Rådgivningen varetages af frivillige kvinder og foregår telefonisk, online eller ved et personligt møde i København.

Dansk Stalking Centers telefonrådgivning

Telefonrådgivningen er et landsdækkende anonymt tilbud, hvor stalkingudsatte og pårørende samt fagpersoner kan få hjælp og rådgivning. Rådgivningen varetages af frivillige, der bl.a. kan hjælpe med at afklare, om man er udsat for stalking samt yde støtte og hjælp til at håndtere situationen. Rådgivningen handler ofte om temaer som indsamling af beviser, tilhold, kontakt til politiet, strategier for afskærmning, sikkerhed og digital stalking.

Den Juridiske Rådgivning

Lev Uden Vold tilbyder juridisk rådgivning om vold i nære relationer. Rådgivningen er målrettet voldsudsatte kvinder og mænd, pårørende samt fagprofessionelle, der ønsker rådgivning om juridiske problemstillinger. Man kan bl.a. få råd og vejledning i forhold til udlændingeret, strafferet, skilsmisse, forældremyndighed og boligforhold. Alle rådgivere er ansat hos Lev Uden Vold og har en juridisk uddannelsesbaggrund.

Den Nationale Hotline

Lev Uden Vold driver den nationale hotline, hvor både voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende og fagfolk kan ringe ind og få hjælp og rådgivning om vold i nære relationer. Alle rådgivere er ansat hos Lev Uden Vold og har en socialfaglig uddannelsesbaggrund.

Den Sociale Gældsrådgivning

Den Sociale Retshjælp har til formål at yde gratis og uvildig rådgivning til borgere med gæld eller økonomiske problemstillinger. Gældsrådgivningen rådgiver først og fremmest om gældsrelaterede problemstillinger. Når en sag tages op, vil borgeren typisk blive screenet hos RKI/Debitorregistret, Gældsstyrelsen samt andre offentlige myndigheder og private kreditorer, med henblik på at udarbejde et gældsoverblik. På baggrund af dette kan rådgivningen ydermere hjælpe med at udarbejde budget, forhandle med kreditorer om afdragsordninger og lignende, samt evt. søge gældssanering eller eftergivelse.

Den Sociale Skadestue

På Den Sociale Skadestue kan man henvende sig med vidt forskellige problemstillinger, så som sorg, seksuelle overgreb, samlivsproblemer, kærestesorg, studierelaterede problemer eller problemer på arbejdspladsen. Rådgivningen har åbent for både personlig henvendelse i Aalborg og telefonisk henvendelse fra kl. 18 til kl. 07 året rundt. Det er anonymt, og rådgiverne har tavshedspligt.

DepressionsLinien

DepressionsLinien er en landsdækkende telefonlinje, der tilbyder gratis og anonym rådgivning til psykisk sårbare og deres pårørende, især ift. depression og bipolar lidelse. Rådgiverne er frivillige, der har depression eller bipolar lidelse tæt inde på livet, enten selv eller som pårørende. De er trænet i at støtte mennesker i at finde håb, mulige håndteringsstrategier og veje til handling med udgangspunkt i opkaldernes personlige værdier.

eVejledning

eVejledning tilbyder vejledning om uddannelser, kurser og jobmuligheder for alle uanset alder og uddannelsesniveau. De er tilgængelige alle ugens dage og vejleder på telefon, chat og mail. Man kan vælge at være anonym, når man henvender sig. Man kan også booke individuelle videomøder, så man taler med den samme vejleder flere gange. eVejledning har en unik viden om hele uddannelsessystemet, overgange mellem uddannelser og arbejdsmarkedets behov og muligheder. Vejlederne kender også til de tanker og overvejelser, der følger med at skulle træffe et valg og finde en retning, uanset om man er ung, voksen eller forælder.

FBU-Linien

FBU-Linien er en landsdækkende, anonym rådgivning til forældre, som er i kontakt med det sociale system om deres barn. Rådgivningen foregår over telefon eller via brevkasse. Rådgivningen varetages af erfarne socialrådgivere og til tider erfarne frivillige støttepersoner. FBU-Linien benyttes også af pårørende og fagpersoner. Der rådgives bl.a. om lovgivning på området, forældre og børns rettigheder, sagsbehandling og følelsesmæssig støtte til forældre. Rådgivningen drives af FBU forældreLANDSforeningen.

Forælder Fondens rådgivning

Forælder Fondens rådgivning er til forældre, som er havnet i en situation, som de ikke selv kan klare eller overskue. Det kan dreje sig om alt fra boligsøgning, udfordringer ved at blive alene med sine børn til oplevelser med vold i hjemmet. Hos Forælder Fonden sidder socialrådgivere klar til at yde landsdækkende rådgivning. Rådgivningen foregår enten telefonisk eller i Forælder Fondens sekretariat i København.

Forældre & Sorgs terapeutiske rådgivning

Alle forældre, der har mistet et barn under 21 år, kan benytte sig af organisationens tilbud om gratis terapeutiske samtaler. De uddannede psykoterapeuter i Forældre & Sorg har særlig viden om sorgen over at miste et barn. I samtalerne kan forældrene tale om de tanker og følelser, der fylder, få information om sorg og sorgreaktioner, få konkrete værktøjer til at håndtere sorgen og til at vende tilbage til hverdagen samt få information om regler og rettigheder. Samtalerne tager altid udgangspunkt i den enkelte forælders og families situation, behov og følelser.

Forældrerådgivningen

Forældrerådgivningen tilbyder rådgivning på mail og telefon til forældre og andre, der oplever vanskeligheder i forbindelse med et barns skolegang. Ofte drejer rådgivningen sig om et barn, der befinder sig i en vanskelig situation, hvor f.eks. mobning, faglige vanskeligheder eller en konfliktfyldt skilsmisse har indvirkning på barnets trivsel og læring. Forældrerådgivningen er en del af Skole og Forældre.

Forældretelefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn. Det kan f.eks. være, at man er i tvivl om barnets tarv i en skilsmisse eller i forbindelse med opdragelse. Eller at man oplever, at ens barn ikke trives i skolen, eller man er bekymret for naboens børn. Man kan kontakte ForældreTelefonen og få gratis, børnefaglig rådgivning. ForældreTelefonen hører under Børns Vilkår.

Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning tilbyder gratis rådgivning til mennesker, der har lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og gæld. De hjælper bl.a. med budgetlægning, kontakt til kreditorer, ansøgning om gældssanering og forberedelse til møde i fogedretten. Rådgivningen er gratis, fortrolig og uvildig. Rådgivningen kan ske ved fysisk fremmøde, online eller på telefon eller mail.

Foreningen Spiseforstyrrelser & Selvskades rådgivning

Foreningen Spiseforstyrrelser & Selvskade tilbyder personlig, telefonisk og online rådgivning til mennesker, der er berørt af spiseforstyrrelser eller selvskade og deres pårørende. Størstedelen af deres rådgivning udføres af omkring 200 frivillige. Ofte har de frivillige personlige erfaringer med spiseforstyrrelser eller selvskade. Andre er pårørende eller arbejder professionelt med spiseforstyrrelser eller selvskade.

Fri af Misbrug Familierådgivning

Gratis rådgivning til helt almindelige mødre og fædre, som føler, at rusmidler som alkohol, hash eller stoffer fylder for meget for dem selv eller deres partner. I rådgivningen har man mulighed for trygt at drøfte sin families situation med en erfaren professionel rådgiver. Samtalen kan f.eks. handle om, hvordan man håndterer konflikter i familien, hvordan man motiverer sin partner, og hvor man kan få hjælp, hvis ens partner eller man selv ønsker behandling, eller hvis ens barn ikke trives. 

Gældsrådgivning Sydsjælland

Gældsrådgivning Sydsjælland tilbyder gratis og uvildig økonomisk rådgivning til alle, der ikke kan få hjælp andre steder. Rådgivningen udføres af frivillige rådgivere, der er uddannede og/eller ansatte indenfor økonomi, jura eller det sociale område. Gældsrådgivning Sydsjælland er en del af Frivilligcenter Næstved.

GirlTalk.dk

GirlTalk.dk tilbyder gratis og anonym chat- og SMS-rådgivning til alle unge piger i alderen 12-24 år, som gerne vil have en at tale med om livet med alle de udfordringer og valg, der følger med. Rådgiverne er frivillige unge kvinder i alderen 18-35 år, som kender til alle de tanker og problemstillinger, man har som ung. Hos GirlTalk.dk lytter rådgiverne til, hvad man har på hjerte og støtter i at træffe gode valg for den enkelte.

Girltalk.dk’s rådgivning til voksne

GirlTalk tilbyder gratis og fortrolig rådgivning til fagpersoner, forældre og andre pårørende til unge piger i alderen 12-24 år. I rådgivningen får man støtte og vejledning til de udfordringer, som man møder i relationen til sin datter, niece, bonusdatter, elev mv. I GirlTalks forældrerådgivning kan man tale om det hele – alt fra opdragelse og grænsesætning til den unges lave selvværd, ensomhed, selvmordstanker, selvskade og spiseforstyrrelser.

Gruppechat.dk

På Gruppechat.dk kan man hver uge chatte med andre unge om alt det, der fylder. Når man opretter en bruger, kommer man i en gruppe med 5 andre jævnaldrende unge og 2 mentorer. Sammen vil man gå på opdagelse i det svære og undersøge, hvad der skal til for, at man får det bedre. Det er anonymt, og henvender sig til unge i alderen 12-25 år. Gruppechat drives af Center for Digital Pædagogik.

Grupperådgivning for efterladte og pårørende fordelt på forældre, partnere, søskende og børn

NEFOS giver støtte og rådgivning til efterladte og pårørende til personer, som har udført en selvmordshandling. Dette kan være alt fra trussel om selvmord til den aktuelle selvmordshandling. NEFOS giver mulighed for individuelt samtaleforløb, tilrettet om man er efterladt eller pårørende og relationen til personen, der har udført en selvmordshandling, eksempelvis forælder, søskende eller partner. NEFOS kan kontaktes på telefon hver dag eller på mail.

Headspace

headspace er et rådgivningstilbud til unge mellem 12 og 25 år. I headspace er ingen problemer for store eller små. Foruden rådgivning ansigt til ansigt i landets mange headspaces, kan man også chatte med headspace. Det er gratis, og man kan være anonym, hvis man ønsker det, og det hele foregår på egne præmisser. Hvis man har brug for det, kan man også blive hjulpet videre til mere specialiserede tilbud.

Hjertelinjen

Hjerteforeningen tilbyder gratis og professionel rådgivning og patientstøtte til voksne, unge eller børn med hjertekarsygdom og deres pårørende. Rådgivningen kan handle om alt fra sygdom og behandling, svære følelser, livsstil, samliv og ændrede roller til sociale spørgsmål. Teamet af professionelle rådgivere er hjertesygeplejersker, diætister, fysioterapeuter, socialrådgivere og psykologer, som rådgiver telefonisk, online eller pr. mail.

Holdepunkt

Holdepunkt er Mødrehjælpens rådgivning, som tilbyder landsdækkende telefon- og chatrådgivning samt individuelle samtaler i Mødrehjælpens fire rådgivninger i København, Odense, Aarhus og Aalborg. Målgruppen er gravide og familier med børn under 18 år. Rådgivningen er gratis, og der rådgives inden for familielivets områder, såsom graviditet, vold i parforholdet, sociale rettigheder, skilsmisse, bekymringer for børns trivsel og vanskeligt samarbejde om børnene efter en skilsmisse. Rådgivningen varetages af ansatte og uddannede socialrådgivere, som har tavshedspligt både under og efter rådgivningen. Alle oplysninger behandles fortroligt.

Individuel rådgivning / samtaleforløb for efterladte og pårørende forældre, partnere, søskende og børn

NEFOS giver støtte og rådgivning til efterladte og pårørende til personer, som har udført en selvmordshandling. Dette kan være alt fra trussel om selvmord til den aktuelle selvmordshandling. NEFOS giver mulighed for individuelt samtaleforløb tilrettet, om man er efterladt eller pårørende og relationen til personen, der har udført en selvmordshandling, eksempelvis forælder, søskende eller partner. NEFOS kan kontaktes på telefon hver dag eller på mail. Brugeren tilbydes individuelt samtaleforløb og/eller gruppeforløb baseret på en faglig vurdering af brugerens behov. Både individuel og gruppeforløb varetages af erfarne frivillige rådgivere, og gives i hele landet.

Joannahusets rettighedsbaserede rådgivning og retshjælp

Joannahusets rettighedsbaserede rådgivning og retshjælp henvender sig til børn og unge under 18 år, der ønsker rådgivning i sociale spørgsmål f.eks. i relation til rettigheder og muligheder ved kontakt til sociale myndigheder. Rådgivningen er åben for personlig henvendelse hele døgnet året rundt. Rådgivningen varetages af lønnede fagpersoner, der er uddannede eller er under uddannelse til blandt andet socialrådgiver, jurist, psykolog og pædagog.

Juridisk Bistand i HumanRise

Sygdomsramte med en sag i jobcentersystemet kan igennem HumanRise modtage gratis juridisk bistand i forbindelse med afklaring af arbejdsevnen. Vi arbejder for at syge sikres den nødvendige retssikkerhed, når sygdom rammer – og yder samtidig juridisk bistand med det formål, at den syge sikres en progressiv afklaring tilbage til arbejde eller afklaring til fleksjob eller førtidspension.

Sygdom rammer ofte hele familier, hvorfor juridisk bistand i HumanRise ikke kun aflaster den syge, men også tilbyder menneskelig støtte til pårørende igennem livsglade arrangementer.

Ingen bliver syge med vilje. Alle kan blive ramt af sygdom – og alle skal i den sammenhæng have adgang til professionel juridisk bistand og støtte. 

KFUM’s konfliktmægling

KFUM’s Sociale Arbejde tilbyder gratis konflikthåndtering. Konflikten kan skyldes f.eks. samarbejdsproblemer på arbejdspladsen, skilsmisse og samværsproblemer i forhold til børn, nabostridigheder eller økonomiske mellemværender. De har uddannede og frivillige mæglere, der tilbyder gratis mægling i stort set hele landet.

Kompasset

Kompasset i København drives af Kirkens Korshær og er en rådgivningstjeneste og værested til hjemløse migranter. Der tilbydes rådgivning i rettigheder og lovgivning og hjælp til at at lave en jobansøgning.

Komsammen

Et tilbud under Ventilen, for unge mellem 15-30 år, der føler sig ensomme, og som har lyst til at få lidt gang i kroppen samt lave god og sund mad med andre. I KOMsammens aktiviteter kan man være med, uanset hvilket form man er i. KOMsammen giver mulighed for at skabe nye relationer, og giver plads til både grin og alvorlige snakke. Tilbuddet drives af ressourcestærke unge frivillige med socialt overskud, der sørger for, at alle er en del af fællesskabet.

Kræftlinjen

Kræftlinjen er Kræftens Bekæmpelses landsdækkende rådgivning til mennesker, der er berørt af kræftsygdom eller har spørgsmål om kræft. De hjælper på telefon, chat, video og mail. Rådgivningen tilbyder bl.a. generel information om kræftsygdom, behandlinger, bivirkninger, senfølger, alternativ behandling, rettigheder, kost, samt at få sat ord på de bekymringer, der kan være, når man har kræft tæt inde på livet. Rådgiverne er læger, sygeplejersker, socialrådgivere og psykologer, som alle har stor viden om kræft og livet med kræft.

Kvistens telefonrådgivning

Kvistens gratis, anonyme telefonrådgivning er for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb inden de blev 18 år, og som har sociale, psykiske eller fysiske senfølger. Rådgivningen er også for pårørende. Det er Kvistens frivillige terapeuter, der tager telefonen. De frivillige er alle uddannede psykoterapeuter eller psykologer med specialviden på området.

LGBT Asylum

LGBT Asylum tilbyder asylrådgivning og et psykosocialt queer-to-queer netværk for LGBT+ asylansøgere og LGBT+ flygtninge. De har rådgivning og aktiviteter i København og Aarhus og tager på besøg i asylcentre. I LGBT Asylum får man tilbud om 2 frivillige kontaktpersoner, som er LGBT+ personer med stor indsigt i livsvilkår for LGBT+ asylansøgere og LGBT+ flygtninge. Man kan kontakte dem via telefon, mail eller SoMe for rådgivning eller aftale om fysisk møde.

LGBT+ Rådgivningen

LGBT+ rådgivningen rådgiver om blandt andet kønsidentitet, parforhold, homo med forsinkelse, børn, insemination og sociale netværk. Rådgivningen er fortrolig og varetages af frivillige, der rådgiver ud fra egen erfaring. Rådgivningen kan kontaktes ved personligt fremmøde i Århus og København og per telefon, chat samt mail. Rådgivningen modtager også henvendelser fra fagpersoner og folk med relation til LGBT personer. Der er et LGBT juridisk team tilknyttet rådgivningen.

Ligelinie

Rådgivningens formål er at yde socialfaglig og juridisk vejledning. Ligelinie er klar til at hjælpe med råd, vejledning og bisidning, hvis man er forælder eller pårørende til et barn, ung eller voksen med særlige behov. Eller hvis man har brug for hjælp til at forstå lovgivningen, finde den helt rette fritidsaktivitet eller uddannelsessted til en ung med særlige behov eller noget helt andet.

Livsliniens telefon- og onlinerådgivning

Livslinien forebygger selvmord og selvmordsforsøg blandt andet gennem anonym rådgivning til selvmordstruede, pårørende og efterladte, samt til mennesker i krise og i svære situationer. Rådgivningen varetages af særligt uddannede frivillige rådgivere gennem telefon-, net- og chatrådgivning. Net- og chatrådgivningens åbningstider findes på Livsliniens hjemmeside.

Mindhelper

I brevkassen på Mindhelper.dk kan unge få viden og råd om alt fra kærestesorger og ensomhed til angst og depression. Brevkassen er helt anonym og passes af psykologistuderende med hjælp fra færdiguddannede psykologer.

Offerrådgivningen

Offerrådgivningen i Danmark hjælper ofre, vidner og pårørende gennem personlig og telefonisk rådgivning i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Offerrådgivningen samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

OPUS

OPUS er et samarbejde med regionernes tilbud til unge med psykiske udfordringer. Rådgiverne tager ud til psykisk sårbare unge og rådgiver dem om gæld og økonomi i trygge kendte rammer flere steder i landet.

På Fode Igen

Gældsrådgivningen På Fode Igen hjælper udsatte borgere med at få overblik over deres økonomiske situation. De frivillige rådgivere har en baggrund som f.eks. bankrådgiver, socialrådgiver og jurist. De rådgiver om budgetlægning, afdragelse og omlægning af gæld, gældssanering, og om hvordan man kan bruge sit rådighedsbeløb bedst muligt. Gældsrådgivningen findes knap 30 steder i Danmark og drives af KFUM’s sociale arbejde.

Plus på kontoen

Plus på kontoen er en rådgivning målrettet unge mellem 18 og 30 år, med begyndende betalingsproblemer. Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning er klar til at hjælpe unge med at få overblik og ro i maven. Rådgivningen er gratis og fortrolig.

PRivatøkonomisk OPrydning (PROP)

I rådgivningen PROP tilbyder Den Frie Rådgivning håndholdt økonomisk rådgivning for borgere, som har mistet overblikket over deres økonomi og evt. gæld. PROP tilbyder desuden en forebyggende indsats, hvor de gennem oplysning og direkte rådgivning hjælper borgere med dårlig økonomi, så de ikke ender i en gældsspiral.

Privatsnak 10-12 år

Privatsnak er en rådgivning for børn mellem 10 og 12 år på telefon og chat. Rådgivningen kan handle om krop, følelser, pubertet, forelskelse og kærester. Rådgiverne er selv unge og er uddannede i rådgivningen. De er typisk studerende og læser f.eks. til lærer, læge, sygeplejerske, psykolog eller jordemoder, m.fl. Privatsnak drives af Sex & Samfund.

Privatsnak 13-15 år

Privatsnak er en rådgivning for børn og unge mellem 13 og 15 år, hvor man kan få rådgivning om krop, følelser, seksualitet eller prævention. Rådgiverne er selv unge og er uddannede i rådgivningen. De er typisk studerende og læser f.eks. til lærer, læge, sygeplejerske, psykolog eller jordemoder, m.fl. Privatsnak drives af Sex & Samfund.

Projekt UNIK Indsatsen

UNIK – Unges Netværk i Kommunerne, er en efterværns indsats til unge, som er nuværende eller tidligere anbragte, i alderen 15 år til 30 år. De tilbyder rådgivning i Herlev og København. Unge kan benytte viften af rådgivningstilbud anonymt eller igennem kommunen. I UNIK er der support alle ugens syv dage og professionel hjælp fra mandag til torsdag. De arbejder helhedsorienteret og tværfagligt med et forebyggende, socialt og uddannelsesrettet sigte.

Psykiatrifondens rådgivninger

Psykiatrifonden tilbyder gratis og anonym rådgivning til mennesker med psykiske sygdomme og problemer, personer i krise, deres pårørende og fagfolk. Rådgivningen er fagligt funderet og varetages af frivillige rådgivere med baggrunde som f.eks. læge, sygeplejerske, psykolog, psykoterapeut og socialrådgiver. Rådgivningen kan kontaktes på telefon, chat og i en online brevkasse.

Q-værkets samtalegrupper

Projekt Q-Værk er et netværk, hvor man kan møde og dele erfaringer med andre kvinder, der er eller har været udsat for vold af en partner. I samtalegruppen møder man andre ligesindede kvinder, kan dele sine følelser, oplevelser og tanker med, og opdage, at man ikke er alene om sine følelser og oplevelser.

Q-værks rådgivning

Projekt Q-Værk tilbyder 1:1 telefonrådgivning af fagpersoner for voldudsatte kvinder – uanset hvornår volden har fundet sted. Man er velkommen i rådgivningen uanset graden og formen af vold og uanset om man har forladt, eller stadig er i et voldeligt forhold. Rådgivningen kan også ske fysisk efter visitation.

Rådgivnings- og sorgstøttesamtaler

Landsforeningen Mistet Barn er en landsdækkende frivillig forening, der hjælper og skaber netværk mellem forældre, der har mistet et barn, uanset barnets alder eller dødsårsag. Foreningen rådgiver forældre i den første svære tid, men også i tiden efter, hvor der kan være meget frustration og mange uvante følelser og tanker, der kan være behov for at vende med en anden forælder, der kender til de svære følelser.

Reden Ung

Reden Ung er et rådgivningstilbud til unge (15-30 år), som udveksler intimitet og seksuelle ydelser for goder (f.eks. salg af sex, sugardating, byttesex, salg/udveksling af nøgenbilleder, webcamsex m.m.). Man kan kontakte rådgivningen om alt, der kan komme før, under og efter en udveksling – både det gode og det svære. Lærere, forældre og fagpersoner, der vil vide mere eller har en bekymring kan også kontakte rådgivningen med henblik på sparring. Rådgivningen bemandes af professionelle rådgivere.

Samtalegrupper

Det Nationale Sorgcenter og Børn, Unge & Sorg driver samtalegrupper om de følelser, der følger med et sygdomsforløb eller efter et dødsfald. Du kan deltage i samtalegrupper for unge mellem 20-27 år i København og Aarhus. Hver gruppe ledes af to frivillige, der selv har mistet en forælder. Gruppen har otte deltagere, og man mødes én gang om ugen. En samtalegruppe er ikke terapi – men en god mulighed, hvis man primært ønsker at mødes og tale om svære tanker og følelser med andre unge, der har mistet.

Selvhjælp Randers’ økonomi- og gældsrådgivning

Målgruppen for rådgivningen er socialt udsatte borgere med lav indkomst og gældsproblemer. Der tilbydes rådgivning om gæld og økonomi, alt fra hverdagsøkonomi og hjælp til budget til overblik over gæld, kontakt til kreditorer og hjælp til ansøgning om gældssanering/eftergivelse af gæld. Borgeren kommer til en forsamtale med en frivillig rådgiver, med relevant faglig baggrund, der står for rådgivningen af borgeren.

Settlementets Gældsrådgivning

Settlementets Gældsrådgivning er et gratis tilbud til borgere på overførselsindkomst, SU eller med lav indkomst, uanset bopæl, som har brug for hjælp til at få overblik over deres økonomi og gæld, lave aftaler med kreditorer m.v. Rådgivningen varetages af en socialrådgiver og en jurist samt frivillige bankrådgivere, socialrådgivere og jurister. Rådgivningen starter med telefonisk henvendelse, hvor et rådgivningsforløb i København med personlige møder kan aftales.

Settlementets Juridiske Retshjælp

Settlementets Retshjælp yder gratis juridisk rådgivning til enhver borger. Man behøver ikke at bo i Københavns Kommune. Man kan få hjælp til at kende sine rettigheder, forstå en afgørelse, formulere en klage eller anden rådgivning og sparring indenfor en række retsområder.
Rådgivningen varetages af en jurist og en socialrådgiver samt frivillige jurister, socialrådgivere og studerende. Rådgivningen foregår telefonisk eller ved et aftalt møde i København.

Settlementets Socialrådgivning

Settlementets Socialrådgivning yder gratis rådgivning til udsatte borgere om f.eks. at forstå afgørelser og sager fra myndigheder og kommuner, hjælp til at søge tilskud eller information om rettigheder. Rådgivningen varetages af en socialrådgiver og en jurist samt frivillige socialrådgivere og jurister og studerende. Der rådgives både i komplicerede sager og i enkelte spørgsmål.
Rådgivningen foregår telefonisk eller ved et aftalt personligt møde.

Sexlinien

Sexlinien er en gratis rådgivning for unge mellem 15 og 25 år. Rådgivningen besvarer spørgsmål om sex, køn, prævention, abort, følelser, seksualitet, kærlighed, seksuelle rettigheder, krop og sexsygdomme på telefon, chat og i en online brevkasse. Rådgiverne er selv unge og er uddannede i rådgivningen. De er typisk studerende og læser f.eks. til lærer, læge, sygeplejerske, psykolog eller jordemoder, m.fl. Sexlinien drives af Sex & Samfund.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.