Få inspiration til arbejdet med habilitet i bestyrelser

Frivilligrådet lancerede i 2021 et sæt anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor. En af anbefalingerne er, at der opstilles kriterier for, hvornår bestyrelsesmedlemmer betragtes som inhabile. RådgivningsDanmark har udarbejdet sådan et sæt kriterier, som vi gerne vil dele til eventuel inspiration for foreningens medlemmer.

Siden anbefalingerne blev lanceret, har RådgivningsDanmark arbejdet med at implementere dem i foreningen. Det gør vi både for at styrke foreningens arbejde, og fordi vi som brancheforening gerne vil gå foran og tilskynde til udviklingen i ledelse og organisering hos vores medlemmer. For vi ved fra akkrediteringsprocesserne, hvor meget det løfter kvaliteten af rådgivningen, når der arbejdes fokuseret med det.

Derfor vil vi gerne dele ud af den måde, vi arbejder med god ledelse på, til inspiration for andre.

Hvornår er et bestyrelsesmedlem inhabilt?

Habilitet i bestyrelsen er et vigtigt element i processen med at sikre åbenhed og gennemsigtighed i en organisation. Ved at være transparente får bl.a. brugere og samarbejdspartnere bedre mulighed for at vurdere de frivillige sociale organisationer, og derigennem bliver både tilliden til den enkelte organisation og feltet som helhed bevaret.   

Hos RådgivningsDanmark er det blevet skrevet ind i bestyrelsens forretningsorden, at ”et medlem af foreningens bestyrelse, forretningsudvalg eller sekretariat må ikke deltage i behandling eller afgørelse af sager, som vedkommende har en særlig individuel interesse i, eller hvor der i øvrigt foreligger omstændigheder, som kan give tvivl om vedkommendes habilitet”.

Derudover er der blevet udarbejdet ni kriterier vedrørende habilitet. Ifølge kriterierne er et bestyrelsesmedlem i RådgivningsDanmark inhabil, når:

  • det er en principiel sag vedrørende medlemmets egen forening/organisation (fx klager, eksklusion m.v.)
  • medlemmet selv er en del af sagen (fx ifm. en klagesag)
  • bestyrelsesmedlemmet har en personlig eller familiær relation til en central person i den forening/organisation, den principielle sag omhandler
  • bestyrelsesmedlemmets samlever/ægtefælle har familiære eller nære venskabelige relationer til en central person i den forening/organisation, den principielle sag omhandler
  • medlemmets overordnede leder i egen organisation ville være inhabil
  • medlemmet har en tydelig partsinteresse i den forening/organisation, den principielle sag omhandler
  • medlemmet har en åbenlys interesse i et særligt udfald af en sagsbehandling
  • der er uvenskab (personlig eller organisatorisk) eller en tidligere konfliktpræget relation (personlig eller organisatorisk)
  • medlemmets organisation er en del af et formaliseret samarbejde med den forening/organisation, sagen omhandler, og sagen har relation til dette samarbejde.

Find mere inspiration til arbejdet med god ledelse
Rådgivningstilbud, som vil arbejde mere med habilitet og de 16 andre anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor, kan eventuelt lade sig inspirere af RådgivningsDanmarks redegørelse for, hvordan foreningen arbejder med anbefalingerne – den ligger her. Redegørelsen bygger på Frivilligrådets ”følg eller forklar”-skema, som kan hentes her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få spændende nyheder, læs faglige artikler og se vores arrangementer

Nej tak, jeg vil ikke tilmelde mig.