#Nyt fra RådgivningsDanmark

Orientering: RådgivningsDanmarks høringssvar om good governance

okt 08, 2020

RådgivningsDanmark fremsendte i september sit høringssvar vedr. god ledelse i den frivillige sektor til Komitéen for Good Governance.

Læs høringssvaret her:

BEMÆRKNINGER TIL UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE I DEN FRIVILLIGE SOCIALE SEKTOR

Indledningsvist vil RådgivningsDanmark gerne anerkende komitéen generelt for den store indsats, der ligger bag det første udkast til anbefalingerne, og specifikt for at inddrage målgruppen af frivillige sociale organisationer i den videre udvikling gennem en bred høringsrunde.

Et sæt anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor vil uundgåeligt bidrage til udviklingen af mere bæredygtige organisationer og give et kvalitetsløft af hele sektoren, hvorfor RådgivningsDanmark kun kan bakke op om initiativet. Ydermere er det foreningens intention at arbejde på en stærk kobling mellem de endelige anbefalinger og den kvalitetsmodel og akkrediteringsordning, som er kernen i RådgivningsDanmarks virke – og hvor ledelse, herunder trivsel og inddragelse af medarbejdere og frivillige, er et centralt tema.

RådgivningsDanmark har stor erfaring med at arbejde med standardiserede og kvalitetsudviklende værktøjer og understøttelse af praksis i de frivillige sociale organisationer, og har i læsning og feedback særligt fokus på, at anbefalingerne bliver så anvendelige og praksisnære som muligt. Dette for at sikre, at anbefalingerne reelt bliver et understøttende og udviklende værktøj og ikke kun et ekstra lag af bureaukrati i et felt af organisationer, som i forvejen er presset af øgede ydre krav og knappe ressourcer til kvalitetsarbejde.  

RÅDGIVNINGSDANMARK HAR FØLGENDE BEMÆRKNINGER:

MÅLGRUPPEN

RådgivningsDanmark kan til fulde følge komitéens overvejelser og betænkeligheder ved at inddrage også de helt små organisationer som en del af anbefalingernes målgruppe. Det kan være en stor og udfordrende opgave for meget små organisationer at skulle forholde sig til og arbejde med anbefalinger på det aktuelle niveau.

Det er dog RådgivningsDanmarks erfaring, at netop de mindste organisationer efterspørger og har brug for praksisnære anbefalinger, som understøtter dem i at fortolke og omsætte gældende rammevilkår til god praksis. En opgave som de små foreninger sjældent har tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til selv at klare, og som ofte lander hos den daglige ledelse uden opmærksomhed eller opfølgning fra bestyrelsen. Samtidig er det netop i de meget små organisationer, der er flest ”lavthængende frugter”, og hvor læringen og dermed udbyttet af anbefalingerne kan være størst.

Idet der er tale om anbefalinger med et ”følg eller forklar” -princip uden en medfølgende kontrolinstans, er det RådgivningDanmarks holdning, at anbefalingerne bør omfatte organisationer med minimum to ansatte. ”Følg eller forklar” -princippet giver organisationerne mulighed for at starte langsomt op og over tid implementere flere og flere tiltag i overensstemmelse med anbefalingerne.

Dette kan samtidig fungere som motivation og retning i forhold til adgang til puljer og eksterne samarbejder, da det ligger lige for, at anbefalingerne med tiden i varierende grad kommer til at fungere som eksplicitte kriterier herfor.  

ANBEFALINGER

1.3
Det anbefales: at der af bestyrelsen udarbejdes og vedtages en instruks til den daglige ledelse, der beskriver den daglige ledelses opgaver og ansvar, samt referenceforhold til bestyrelsen og formanden 

RådgivningsDanmark er enig i behovet for tydelighed og klar forventningsafstemning i forhold til den daglige leders opgaver og ansvar, og bakker derfor op om skriftlighed også i denne forbindelse. Da mange organisationer i forvejen arbejder med funktionsbeskrivelser, foreslår RådgivningsDanmark, at dette værktøj indgår som eksempel på efterlevelse.  

1.4
Det anbefales: at bestyrelsen har overblik over organisationens juridiske forpligtelser samt potentielle risikofaktorer

RådgivningsDanmark foreslår, at anbefalingen udvides til også at omfatte organisationens samlede økonomiske forpligtelser

2.1
Det anbefales: at organisationen løbende afdækker bestyrelsens kompetencebehov

RådgivningsDanmark foreslår, at anbefalingen eksplicit kobler afdækning af bestyrelsens kompetencebehov med organisationens formål og aktuelle strategi. Dette for at sikre aktualitet og retning i afdækningen samt fælles forståelse af formål og output.   

2.3
Det anbefales: at der fastsættes en valgperiode på maksimalt 2/4 år og derudover opstilles en grænse for, hvor mange år et bestyrelsesmedlem maksimalt må være en del af bestyrelsen

RådgivningsDanmark er enig i vigtigheden af eksplicitte tidsbegrænsninger for såvel valgperiode som samlet deltagelsesperiode eller antal genvalg. I lyset af den store variation i organisationer på feltet, vil det dog være meget forskelligt, hvilke eksakte grænser der dels er meningsfuldt og dels er praktisk muligt for den enkelte organisation. RådgivningsDanmark foreslår derfor, at kriteriet stiller krav om, at organisationen tager aktivt stilling men selv fastsætter egne maksimale grænser.  

3.1
Det anbefales: at bestyrelsens og den daglige ledelses arbejde evalueres en gang årligt.

RådgivningsDanmark kan være bekymret for, at organisationerne kan mangle retning i en sådan evaluering og risikerer at fokusere ensidigt og på meget snævre dele af bestyrelsens og den daglige leders arbejde, såsom daglig leders leverancer eller bestyrelsens mødeaktivitet. RådgivningsDanmark foreslår derfor, at anbefalingen adresserer konkrete forhold såsom samarbejdet mellem bestyrelse og daglig ledelse samt den skriftlige aftale, der iflg. anbefaling 1.3 forelægger om daglig leders ansvar og opgaver samt reference til bestyrelsen.    

4. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ

RådgivningsDanmark finder helt overordnet set tyngden og omfanget af anbefalingernes del 4 utilstrækkelig og vil gerne opfordre komitéen til at prioritere dette tema højere i de samlede anbefalinger, da trivsel og et sundt arbejdsmiljø i høj grad har betydning for kvaliteten i organisationernes mange brugerrettede aktiviteter.  

Derudover foreslår RådgivningsDanmark, at temaet omdøbes til ”Trivsel, arbejdsmiljø og inddragelse”, idet netop inddragelse af både ansatte og frivillige er helt essentielt ift. trivsel og udvikling af et sundt arbejdsmiljø.  

I forlængelse heraf foreslår RådgivningsDanmark, at der udvikles et antal supplerende anbefalinger inden for dette tema, som samlet set

4.1
Det anbefales: at bestyrelsen sikrer organisatoriske rammer og procedurer, der skaber gode rammer for den frivillige indsats og et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

RådgivningsDanmark ser gerne, at arbejdsmiljø for frivillige nævnes eksplicit i anbefaling 4.1 på samme vis som for ansatte.

5.2
Det anbefales: at målgruppen så vidt muligt inddrages ved tilrettelæggelsen af organisationens tilbud, indsatser og aktiviteter, samt ligeledes ved evaluering af organisationens indsatser.

Slutbrugernes vurdering og oplevelse af organisationernes ydelser er en helt essentiel kanal til kvalitetsudvikling, hvorfor RådgivningsDanmark gerne ser, at anbefalingen skærpes, så det sikres, at målgruppen inddrages. Så længe der gives metodefrihed, er brugerevaluering noget, enhver organisation, som leverer ydelser til udsatte eller sårbare grupper, kan og skal forholde sig systematisk til.  

Samtidig bør der stilles krav om, at bestyrelsen sætter mål og rammer for systematisk opfølgning og inddragelse af brugernes oplevelse, udbytte og input.

Med venlig hilsen
Direktør Trine Krab Nyby  og bestyrelsesformand  Jeppe Kristen Toft

Læs flere nyheder
Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.