Organisation

RådgivningsDanmark er en almennyttig, ikke-erhvervsdrivende brancheforening, der varetager medlemmers faglige interesser

RådgivningsDanmark er en forening, hvor generalforsamlingen er den øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse med en formand, seks medlemmer og to suppleanter.

Den daglige drift varetages af et sekretariat, som også betjener et akkrediteringsnævn nedsat af bestyrelsen.

Akkrediteringsnævnet, som består af tre-fire eksterne auditorer og en formand, har ansvaret for akkrediteringsordningen og træffer afgørelser om akkreditering .

Akkrediteringsnævnet står også for at rekruttere auditorer til foreningens auditorkorps. Auditorkorpset består dels af akkrediteringsfaglige eksperter dels af rådgivningsfaglige auditorer.