Kurser

RådgivningsDanmark udbyder jævnligt rådgivningsfaglige kurser, som henvender sig til:

 • Rådgivere, der ønsker at få ny inspiration til deres rådgivningspraksis 
 • Rådgivningskoordinatorer, rådgivningsledere og andre, der ønsker inspiration til kvalitetsudvikling af organisationens rådgivningstilbud

Du kan tilmelde dig kurserne, når de annonceres på hjemmesiden under Kalender, eller du kan bestille et kursus, som er særligt tilrettelagt til din arbejdsplads.

Kursuskataloget bliver opdateret i takt med, at vi udbyder nye kurser. Titlerne på de udbudte kurser er:

 • Brugerevaluering – undersøg brugernes udbytte og oplevelse
 • Valg af rådgivningens metode
 • Den narrative rådgivning
 • Den systemiske rådgivning
 • Den motiverende rådgivning
 • Den løsningsorienterede rådgivning
 • Gruppesupervision af rådgivere 
 • Den svære rådgivning
 • Rådgivningsstile – et empatisk strategisk valg

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte kurser og om underviserne. Prisen vil fremgå, når kurset annonceres på hjemmesiden. 

Kursuskatalog

Brugerevaluering – undersøg brugernes udbytte og oplevelse

Hvordan får I som rådgivning solid viden om brugernes oplevelse og udbytte af rådgivningen? Dette kan du blive klogere på til RådgivningsDanmarks kursus om brugerevaluering. Kurset vil give en introduktion til forskellige metodiske tilgange og brugerevalueringsdesign, og mulighed for at arbejde med hvordan et brugerevalueringsdesign kan se ud i din organisation.

Hvad får du ud af at deltage på kurset?

 • Identifikation af rammer og formål med jeres brugerevaluering
 • Præsentation af forskellige metodiske tilgange og evalueringsdesign
 • Introduktion til de etiske overvejelser, der kan være knyttet til brugerevaluering
 • Gennemgang af faldgruber knyttet til spørgsmålsformuleringer i både kvantitative og kvalitative evalueringsdesign, samt mulighed for at arbejde med egne spørgsmålsformuleringer
 • Inspiration til analyser og brug af evalueringsresultater

Valg af rådgivningens metode

Alle rådgivningstilbud skal beslutte hvilken rådgivningsmetode, de vil bruge i deres rådgivning. Mange rådgivninger ønsker at styrke de rådssøgende til at tage det næste lille vigtige skridt i deres liv, som er starten på en forandring mod noget bedre. Kurset giver dig kendskab til metoder, som kan benyttes i rådgivningstilbud, hvor man ønsker at arbejde med denne “empowerment”-tilgang.

Hvad får du ud af at deltage på kurset?

 • Indføring i rådgivning af mennesker i komplicerede livssituationer ud fra en “empowerment”-tilgang
 • Indføring i problemforståelse og rådgivningens forandringsteori
 • Introduktion til at strukturere en rådgivning
 • Introduktion til Den Systemiske Rådgivning
 • Introduktion til Den Narrative Rådgivning
 • Introduktion til Den Løsningsfokuserede Rådgivning
 • Introduktion til Den Motiverende Rådgivning

Den narrative rådgivning

Nogle rådsøgende har en fortælling om, at de er problemet og ser ikke problemet som noget, der står uden for dem. Narrativ betyder fortælling, og den narrativt inspirerede rådgiver sætter fokus på den rådsøgendes foretrukne fortællinger om sig selv. Igennem den narrative rådgivning får den rådssøgende mulighed for at kommer tættere på sine værdier, sine fortællinger og får øje på nye måder at handle på.

Hvad får du ud af at deltage på kurset?

 • Indføring i teorien bag den narrative metode og metodens problemforståelse
 • Introduktion til narrative rådgivningsteknikker: Positionskort, eksternaliserende sprogbrug og bevidningsprocesser
 • Træning af teknikker og refleksion over egne fortællinger og rådgivningspraksis
 • Inspiration til brug af det narrative i rådgivninger af mennesker i komplicerede livssituationer

Den systemiske rådgivning

Der er mange faktorer, der påvirker hinanden i et komplekst og uforudsigeligt samspil. Sådan forstår den systemiske rådgiver problemer. Rådgiveren leder ikke efter årsager eller hurtige løsninger, men undersøger problemers mønstre, hvordan de ser ud fra andre perspektiver, og hvordan en ønskværdig fremtid ser ud. Det skaber et rum for refleksion hos den rådssøgende, som får mulighed for at få øje på nye handlemuligheder.

Hvad får du ud af at deltage på kurset?

 • Indføring i teori bag den systemiske rådgivning og metodens problemforståelse
 • Introduktion til teknikker i den systemiske rådgivning:  Nøgleordslytning, metakommunikation og Karl Tomms spørgsmålstyper
 • Træning af teknikker og refleksion over egen rådgivningspraksis
 • Inspiration til hvordan man kan arbejde med og implementere brug af systemiske spørgsmålstyper i rådgivninger af mennesker i komplicerede livssituationer

Den motiverende rådgivning

Den motiverende rådgiver lytter efter forandringsudsagn, og arbejder med at afklare den ambivalente situation, som den rådssøgende befinder sig i. Gennem denne form for rådgivning får den rådssøgende styrket troen på egne evner og får øje på, hvad der er vigtigt at arbejde med for at kunne tage første skridt i forandringens retning.

Hvad får du ud af at deltage på kurset?

 • Indføring i principperne og ånd bag den motiverende rådgivning og metodens problemforståelse
 • Introduktion til elementer, faser og teknikker i den motiverende rådgivning
 • Træning af teknikker og refleksion over egen rådgivningspraksis
 • Eksempler fra en rådgivning fra rådgivningsfeltet, der arbejde med motivation i deres rådgivning

Den løsningsfokuserede rådgivning

Det er ikke problemet, som er problemet. Det er derimod den forsøgte løsning, som er et problem. Det er udgangspunktet for den løsningsfokuserede tilgang. Her tilbyder rådgiveren den rådssøgende en anderledes måde at forstå problemer og løsninger. I stedet for at søge at forstå problemet, har rådgiveren et fokus på fremtiden og den rådssøgende muligheder, ressourcer, ønsker og mål – uden dog at ignorere problemet.

Hvad får du ud af at deltage på kurset?

 • Indføring i grundprincipper bag den løsningsfokuserede rådgivning og metodens problemforståelse
 • Introduktion til teknikker og spørgsmålstyper i den løsningsorienterede rådgivning
 • Træning af teknikker og refleksion over egen rådgivningspraksis
 • Inspiration til hvordan man kan arbejde med og implementere brug af løsningsfokuserede spørgsmålstyper i rådgivninger af mennesker i komplicerede livssituationer

Gruppesupervision af rådgivere

I gruppesupervision af rådgivere i sociale rådgivningstilbud, er det vigtigt at supervisor kan skabe og styre en proces, hvor alle får mulighed for at reflektere, deltage og bidrage aktivt til den fælles læring og udvikling af rådgivningspraksis. I gruppesupervision er det centralt at rådgivere kan dele udfordringer fra deres rådgivningspraksis og i fællesskab med andre rådgivere få nye perspektiver og handlemuligheder. Supervision kan desuden bidrage til at styrke samarbejdet mellem rådgivere og modvirke belastningsreaktioner for den enkelte rådgiver.

Den svære rådgivning

At rådgive mennesker i komplicerede livssituationer kan betyde, at man som rådgiver, kan blive ramt af afmagt eller komme til at stå i særlige dilemmafyldte positioner. Rådgiveren skal hjælpe de rådssøgende uden at tage over, og samtidig skal rådgiveren være i stand til at leve op til sine forpligtelser rent lovgivningsmæssigt. Rådgivning af mennesker, der har det meget svært, kan altså være mentalt belastende for rådgiveren. Det er derfor vigtigt at rådgiveren reflekterer over og udvikler sine strategier for at mestre det svære.

Rådgivningsstile – et empatisk strategisk valg

Rådgiveren i de gratis sociale rådgivninger står i en helt særlig position, når de skal rådgive mennesker i komplicerede livssituationer. Rådgiveren skal have en åbenhed over for det uforudsigelige i mødet med den rådssøgende, og samtidig føle sig klar på at tage ansvaret for kvaliteten af rådgivningen. Det er derfor vigtigt, at rådgiveren har værktøjer til at kunne styre rådgivningen i en meningsfuld retning, koble sig på den rådssøgendes behov og reflektere over sin rådgivningsstil – og ændre denne hvis der er behov for det.

Underviserne

Signe Marie Toft underviser på de rådgivningsfaglige kurser og i kurset om gruppesupervision.

Hun er kvalitetskonsulent i RådgivningsDanmark, og uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Signe har flere års erfaring med kompetenceudvikling, supervision og undervisning i psykologi og kommunikation. I Signes undervisning er der lagt vægt på forholdet mellem teori og eksempler fra praksis. Det er afgørende, at deltagerne får noget med hjem, de kan bruge i deres egen praksis. Signe har tidligere arbejdet med trivsel, rekruttering, uddannelse og supervision af frivillige rådgivere blandt andet i Danners Krisecenter.

Læs evt. mere på Signes profil på LinkedIn.

Laura Marie Kalmark underviser i kurset om brugerevaluering.

Hun er kvalitetskonsulent i RådgivningsDanmark og uddannet sociolog på Københavns Universitet. Laura har erfaring med at indsamle og analysere data med afsæt i forskellige metodiske tilgange, og hun har tidligere arbejdet med at designe og gennemføre undersøgelser og evalueringer for ministerier og fonde.

Læs evt. mere på Lauras profil på LinkedIn.

Sara Strandstoft underviser i juridiske regler på kurset “Den svære rådgivning”

Hun er ansat som juridisk konsulent i RådgivningsDanmark og uddannet Cand.jur. De seneste år har Sara  blandt andet beskæftiget sig med rådgivning af voldsramte kvinder i Danners åbne rådgivning. Derudover er Sara bisidder og yder juridisk bistand til voldsramte kvinder der bor på krisecenter. Saras ambition i undervisningen er, at skabe forståelse og bevidstgørelse omkring grundlæggende juridiske regler, og integrere disse, så de bliver en naturlig del af rådgivningen og ikke føles som en barriere for rådgivningen.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.