Priser for akkreditering

Prisen for akkreditering aftales individuelt for hvert forløb med udgangspunkt i to parametre:

  • Hvor mange lokationer rådgivningen fordeler sig på
  • Størrelsen på rådgivningens årlige udgifter (læs om kontingentindplacering her).

Vejledende priser for standardforløb for både akkreditering og genakkreditering findes i skemaerne nedenfor. Som det fremgår af skemaerne gives der en rabat på akkrediteringsgebyret, som er størst for de mindste rådgivninger.

Priserne dækker akkreditering af ét rådgivningstilbud. Har rådgivningstilbuddet mere end to lokationer gennemføres flere audits, og der pålægges et tillægsgebyr. Se det vejledende antal audits i forhold til antallet af lokationer i fordelingsnøglen nedenfor.

Skal en organisation samtidigt have akkrediteret flere rådgivningstilbud, som varierer betydeligt i målgruppe og ydelse, pålægges et tillæg afhængigt af opgaven. Kontakt gerne sekretariatet for flere oplysninger herom.

Hvis organisationen, efter endelig aftale er indgået, må ændre tidsplanen for akkreditering, som betyder at audits rykkes og dermed skal planlægges på ny, tillægges et gebyr på 1.500 kr. ekskl. moms.  

Akkreditering

Udbudspris ekskl. moms for et akkrediteringsforløb    
Antal rådgivnings-lokationerKontingent-gruppe AKontingent-gruppe BKontingent-gruppe CKontingent-gruppe D
1-2*33.000 kr.37.000 kr.41.000 kr.45.000 kr.

*Udbudsprisen for et akkrediteringsforløb stiger i takt med antallet af rådgivningslokationer.

Udbudsprisen for akkreditering af associerede medlemmer følger samme beregningsmodel.

Genakkreditering

Udbudspris ekskl. moms for et genakkrediteringsforløb    
Antal rådgivnings-lokationerKontingent-gruppe AKontingent-gruppe BKontingent-gruppe CKontingent-gruppe D
1-2*31.000 kr.35.000 kr.39.000 kr.43.000 kr.

*Udbudsprisen for et genakkrediteringsforløb stiger i takt med antallet af rådgivningslokationer.

Udbudsprisen for genakkreditering af associerede medlemmer følger samme beregningsmodel.

Fordelingsnøgle for antal audits

Har rådgivningen flere lokationer gennemføres flere audits, og der pålægges et tillægsgebyr på 3.500 – 9000 kr. pr. audit afhængigt at omfang. Antallet af audits følger nedenstående vejledende fordelingsnøgle.

Antal rådgivningslokationerAntal auditbesøg
1-21
3-52
6-93
10-144
15-195
>206

Tillæg til eksisterende akkreditering

Er et rådgivningstilbud akkrediteret og gennemfører større ændringer i rådgivningen, er dette IKKE en del af den eksisterende akkreditering. Større ændringer kan f.eks. være ændringer i hvilken kanal, der rådgives på, eller en udvidelse eller markant ændring af målgruppen. Det kræver dog ikke en helt ny akkreditering at få ændringen akkrediteret, men der kan gennemføres en tillægsakkreditering med et mini-audit.

Prisen for en tillægsakkreditering er ikke et fuldt akkrediteringsgebyr, og gebyret vil blive bestemt ud fra omfanget af ændringen. Kontakt sekretariatet for flere oplysninger herom.

Åbner et rådgivningstilbud en ny afdeling f.eks. i en anden landsdel, hvor ydelsen, målgruppen, den faglige tilgang osv. er det samme – og altså ikke adskiller sig markant fra den/de eksisterende afdelinger – vil det ikke kræve en tillægsakkreditering. I givet fald vil den nye afdeling høre under den allerede gennemførte akkreditering. Rådgivningen skal dog huske at beskrive udvidelsen i forbindelse med den årlige opfølgning på akkrediteringen.

Nedsat akkrediteringsgebyr

Medlemsorganisationer på den laveste og næstlaveste kontingentsats kan ansøge om tilskud fra RådgivningsDanmarks akkrediteringspulje, og derved blive akkrediteret til halv pris.

RådgivningsDanmarks bestyrelse bevilger i udgangspunktet to gange årligt akkreditering til halv pris for et medlem. En akkreditering vil for de fleste derefter koste mellem 16.500 og 18.500 kr. eksklusiv moms. Deadlines for ansøgninger kan ses i kalenderen.

For at søge om nedsat akkrediteringsgebyr skal medlemsorganisationen:

  • være placeret på den laveste eller næstlaveste kontingentsats (gruppe A eller B)
  • have gennemført RådgivningsDanmarks selvtest
  • så vidt mulig garantere rådgivningens overlevelse i akkrediteringens treårige periode.

Skriv til RådgivningsDanmark, hvis det kunne være relevant for jer at søge om nedsat akkrediteringsgebyr. Hent ansøgningsskema her.

Modtag nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få information om RådgivningsDanmarks aktiviteter.